Legislatie SSM

HG 37/2008 pentru modificarea HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
HG 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale EIP
HG 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale
HG 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
HG 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
HG 752/2004 pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
HG 461/2006 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
HG 809/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 115-2004 cerinte EIP pe piata


HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
HG 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor
HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de munca
HG 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
HG 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj
HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
HG 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive
HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
HG 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HG 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit
HG 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
HG 1218/2007 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319-2006
HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii
LG 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
LG 53/2003 CODUL MUNCII actualizata 2006
LG 319/2006 Legea Securitatii si sanatatii in munca
LG 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale actualizata 2008
Ordinul 147/2006 privind obligativitatea institutiilor si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R.
Ordinul 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM
Ordinul 1832/856/2011 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia nationala-CAEN
ORDIN 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002
ORDIN 754-2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul SSM
ORDIN 2096-2011privind constituirea Comisiei pentru securitate si sanatate in munca privind agentii chimici periculosi
OUG 96-2003 privind protecţia maternitatii la locurile de munca
Citeste mai departe

Documente ce pot fi solicitate de inspectorii de munca ITM

In exercitarea atributiilor de control, inspectorii de munca au dreptul de a solicita o serie de documente cu caracter general, precum si documente relevante in domeniul S.S.M.:

1. Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele aferente
2. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii
3. Decizii interne pentru:
– personalul cu atributii in domeniul S.S.M.
– componenta serviciului de S.S.M.;
– conducatorii locurilor de munca
– personalul cu responsabilitati conform NSSM (ex : manipulare –depozitare recipiente cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat)
4. Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in munca (CSSM);


– decizia de infiintare;
– raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
– raportul medicului care asigura supravegherea starii de sanatate a salariatilor ;
– planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesare;
– programul de activitate al serviciului de SSM
5. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca
6. Dosarul medical individual
7. Fisa de aptitudini
8. Inscrierea in fisa de aptitudini „ Apt pentru lucru la inaltime”
9. Foaia de parcurs
10. Raport de sedinta siguranta circulatiei
11. Nota de comanda reparatii
12. Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati
13. Masuri tehnico-organizartorice de prevenire alarmare, interventie, evacuare si prim-ajutor
14. Tematici de instruire
15. Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii
16. Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire
17. Fisele individuale de instructaj de protectia muncii
18. Procese-verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic
19. Foaie de prezenta
20. Normativ intern de acordare a echipamentului individual de protectie ( EIP) si de lucru ( EIL), corespunzator riscurilor activitatii
21. Certificate de conformitate pentru EIP si EIL
22. Fise de magazie prntru dotare cu EIP
23. Documente care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sint certificate de organele competente, potrivit legii
24. Regitre de supraveghere a parametrilor tehnologici ai instalatiilor in functiune
25. Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii, munca in schimburi si intensitatea acesteia)
26. Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul de Ordine Interioara
27. Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta
28. Buletine de verificari PRAM
29. Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice ( in vederea stabilirii masurilor specifice de protectia muncii)
30. Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca (daca sunt sub cele maxim admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor)
31. Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectie a muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca
32. Autorizarea din punctul de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trbuie autorizate (electrician, sudor ISCIR, liftier etc)
33. Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase
34. Certificate medicale cu diagnostic „ accident”
35. Implementarea noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca
36. Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie
37. Buletine de verificare metrologica a AMC-rilor din dotare
38. Verificarile ISCIR
39. Fisa postului
40. Permisul de lucru cu foc
41. Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie
42. Autorizatie de lucru in zone Ex
43. Proiect de zonare Ex si clasificarea ariilor periculoase
44. Plan tehnic de exploatare
45. Registrul cu orele de funct6ionare a echipamentelor tehnice ( Ex) ( ex. Compresoare)
46. Programul de revizii si reparatii a ET din dotare
47. Plan de evacuare in caz de urgenta
48. Registre de evidenta a accidentatilor in munca
49. Registre de evidenta a accidentelor usoare
50. Registre de evidenta a incidentelor periculoase
51. Regisre de evidenta a imbolnavirilor profesionale
52. Raportare semestriala a accidentelor de munca
53. Registrul de serviciu la bordul navelor
54. Registrul pentru substante toxice
55. Registrul de evidenta a materialelor explozive
56. Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive
57. Cartea tehnica a utilajului
58. Instructiuni de lucru
59. Proces –verbal de punere in functiune a schelei
60. Conventiile de lucru
61. Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator
62. Proces-verbal de control propriu din punct de veder al protectiei muncii
63. Materiale necesare informarii si educarii angajatilor
64. Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice
65. Contractele de lucrari
66. Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare
67. Fisa de expunere la riscuri profesionale
68. Evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu virsta sub 18 ani
69. Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM
70. Registrul unic de control
Citeste mai departe

Amenzi si sanctiuni – ITM

  Cele mai frecvente amenzi acordate de inspectorii ITM sunt pentru :

1. ART.39(2),Art.13 (b) – 5.000-10.000 RON – Neintocmirea de catre angajator a unui plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii –
2.Art.13 (c) – 5.000-10.000 RON- Neobtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale –
3.Art.13 (p) – 5.000-10.000 RON -Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane.
4.Art.13 (r) – 5.000-10.000 RON – Neasigurarea de echipamente individuale de protectie
5. Art.13 (n),ART.39 (3)-3.000-10.000 RON – Neasigurarea realizarii masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
6. Art.12 (1),ART.39 (4) – 4.000-8.000 RON -Nerealizarea si neposedarea unei evaluari a riscurilor pt.securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pt.acele grupuri sensibile la riscuri specifice.


7.Art.12 (1) lit.b 4.000-8.000 RON -Neluarea deciziilor asupra masurilor de protectie cate trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat.
8.Art.13 (a) 4.000-8.000 RON – Neadoptarea, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala a lucratorilor.
9.Art.13 (d) 4.000-8.000 RON -Nestabilirea pentru lucratori, prin fisa postului, a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate
10.Art.13 (e) 4.000-8.000 RON -Neelaborarea instructiunilor proprii, in spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate in responsabilitatea lor.
11.Art.13 (f) 4.000-8.000 RON -Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe.
12.Art.13 (h) 4.000-8.000 RON -Neasigurarea informarii fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare
13.Art.13 (i) 4.000-8.000 RON -Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica
14.Art.13 (j) 4.000-8.000 RON -Nerespectarea prevederilor privind angajarea numai a persoanelor care, in urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, controlul psihologic, ulterior angajarii
15.Art.13 (k) 4.000-8.000 RON – Nu se tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art.7 alin.4 lit.e
16.Art.13 (l) 4.000-8.000 RON -Nu se asigura functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice
17.Art.13 (m) 4.000-8.000 RON -Nu prezinta documentele si relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor
18.Art.13 (o) 4.000-8.000 RON -Nu desemneaza, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor

19.Art.20 4.000-8.000 RON – Nu asigura conditii pt.ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire SSM, in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului sau.
20.Art.29 (1) lit.a 4.000-8.000 RON -Nu efectueaza cercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca
21.Art.32 (2) 4.000-8.000 RON -Nu inregistreaza si nu raporteaza accidentul de munca la inspectoratul teritorial de munca, precum si la asigurator
22.Art.7 (4),Art.39(5) – 3.500-7.000 RON -Nerespectarea obligatiilor referitoare la evaluarea riscurilor, imbunatatirea nivelului securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor, consultarea lucratorilor si permiterea accesului in zonele cu risc ridicat numai a lucratorilor instruiti corespunzator
23.Art.7 (5) 3.500-7.000 RON -Nerespectarea obligatiilor referitoare la utilizarea in comun, de catre angajati ai unor societati distincte, a acelorasi locuri de munca
24.Art.7 (6) 3.500-7.000 RON -Implicarea financiara a lucratorilor in masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca
25.Art.8 3.500-7.000 RON -Nerespectarea prevederilor ref.la lucratorii desemnati
26.Art.11 (1) 3.500-7.000 RON -Neinformarea lucratorilor ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent despre riscurile si masurile aferente acestui pericol
27.Art.11 (3) 3.500-7.000 RON – Neasigurarea pregatirii acelor lucratori ce pot fi expusi unui pericol grav si iminent pt.a fi pregatiti in situatia cand seful ierarhic superior nu poate fi contactat
28.Art.13 (q) 3.500-7.000 RON -Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentu securitatea si sanatatea lucratorilor
29.Art.13 (s) 3.500-7.000 RON -Neacordarea echipamentului individual de protectie nou in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie
30.Art.27(1) lit.a 3.500-7.000 RON -Necomunicarea evenimentelor (definite conform. art.5 litera. f) catre ITM
31.Art.27(1) lit.b 3.500-7.000 RON -Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca, invaliditate sau deces asiguratorului conform Legii 346/2002
32.Art.9 (1),Art.39(6)lit.a -3.000-6.000 RON – Neluarea tuturor masurilor necesare organizarii activitatilor de prevenire si de protectie (in functie de marimea intreprinderii, riscurilor, dispersia teritoriala, competenta etc.)
33.Art.10 3.000-6.000 RON -Nerespectarea obligatiilor ref.la acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, desemnarea lucratorilor care aplica masurile stabilite, a legaturilor cu serviciile specializate etc.
34.Art.16 3.000-6.000 RON -Nerespectarea prevederilor ref. la informarea lucratorilor privind riscurile pt.securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie generale si specifice fiecarui post de lucru
35.Art.14,Art.39(6)lit.b – 3.000-6.000 RON – Neacordarea alimentatiei de protectie conform contractului colectiv de munca (contractului individual de munca)
36.Art.15 3.000-6.000 RON -Neacordarea materialelor igienico-sanitare conform contractului colectiv de munca (contracului individual de munca)
37.Art.34 (1) 3.000-6.000 RON -Nedeclararea bolilor profesionale medicilor competenti
38.Art.11 (2),Art.39(7) 2.500-5.000 RON -Prejudicierea lucratorilor care, in caz de pericol grav si iminent parasesc locul de munca (zona periculoasa).
39.Art.11 (4) 2.500-5.000 RON -Sanctionarea lucratorilor care actioneaza imprudent sau dau dovada de neglijenta grava
40.Art.17 2.500-5.000 RON -Ingradirea accesului lucratorilor desemnati a reprezentantilor lucratorilor la evaluarea riscurilor si la masurile de protectie, orice informatii, evidente si rapoarte in domeniul SSM
41.Art.19 2.500-5.000 RON- Neorganizarea si nefunctionarea Comitetelor de securitate si sanatate in munca
42.Art.21 2.500-5.000 RON -Nerespectarea prevederilor referitoare la cheltuielile cu instruirea lucratorilor, efectuarea instruirii in timpul programului de lucru

Citeste mai departe

Legislatie PSI-SU

Dispozitii Generale P.S.I. 004 – incarcari electrostatice
HOT 37 / 2006 aprobarea constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila
HOT 160 / 2007 – folosirea uniformei
HOT 537 / 2007 – sanctiuni PSI
HOT 560 / 2005 – adaposturile de protectie civila
HOT 1222 / 2005 – principiile evacuarii in situatii de conflict armat
HOT 1492 / 2004 – principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste
HOT 1579 / 2005 – statutul personalului voluntar
HOT 1739 / 2006 – autorizarii privind securitatea la incendiu
Legea 307 / 2006 – privind apararea impotriva incendiilor
Legea 481 / 2004 – Protectia Civila
Legislatie PSI
O. U. nr. 21 / 2004 – Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta
ORDIN 87 / 2001 – metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu
ORDIN 106 / 2007 – criteriilor de stabilire a operatorilor economici


ORDIN 130 / 2007 – metodologiea de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
ORDIN 163 / 2007 – norme generale P.S.I.
ORDIN 195 / 2007 – modificare structura si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
ORDIN 712 / 2005 – completat cu OMAI 7862005 din 2 septembrie 2005
ORDIN 718 / 2005 – modif cu OMIRA 195-2007 dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta
ORDIN 1184 / 2006 – evacuare in situatii de urgenta
ORDIN 1259 / 2006 – instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila
ORDIN 1435 / 2006 – normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
ORDIN 1474 / 2006 – regulamentul de organizare si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta
ORDONANTA 2 / 2001 – regimul juridic al contraventiilor
Citeste mai departe

Documentele ce pot fi solicitate la control IGSU

1.Dispozitia de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;
2.  Reguli Si masuri de aparare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul Si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale; daca e cazul
3. Conventii/contracte cuprinzând raspunderile ce revin partilor pe linia apararii împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;
4.  Planul de analiza Si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/institutiei;
5.  Documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea Si analiza riscurilor de incendiu etc.;


6.  Registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, întretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii în domeniu;
7.  Planul de interventie PSI
8.  Planul de depozitare si de evacuare a materialelor care, conform legii, sunt considerate periculoase, dupa caz.
9.  Rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta; daca e cazul
10.  Lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;  daca e cazul
11.  Grafice de întretinere Si verificare, conform instructiunilor producatorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii Si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza în caz de incendiu;
12.  Programe/planuri cuprinzând masuri Si actiuni proprii sau rezultate în urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor în domeniu.
13.  Actualizari ale documentelor Si evidentelor specifice privind apararea împotriva incendiilor daca s-au produs modificari ale actelor normative Si ale reglementarilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora, s-au produs modificari ale personalului cu atributii stabilite conform acestora, s-au produs modificari referitoare la constructii, instalatii sau la specificul activitatii.

Citeste mai departe

Contraventii P.S.I. / Amenzi ISU

Extrase din Legea pentru Situatii de Urgenta L 307/2006: Modificate prin L170/2015  si  HG 915/2015
Constituie contraventii la normele de prevenire si stingere a incendiilor urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

1. cu amenda de la 500 lei la 1000 lei:
a) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a unui incendiu si de transmitere a raportului de interventie;
b) neasigurarea si nepunerea in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor, de catre administrator sau conducatorul institutiei, a mijloacelor tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si a echipamentelor de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii, precum si a antidotului si medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
c) neconsemnarea de catre persoanele fizice si juridice in actele de transmitere temporara a dreptului de folosinta, precum si de antrepriza a raspunderilor ce le revin in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor;
d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care detin parti din acelasi imobil in vederea asigurarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

2. cu amenda de la 1001 lei la 2500 lei: 
a) neanuntarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenta, a primarului sau a politiei de catre persoana care observa un incendiu si, dupa caz, neluarea masurilor, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului;


b) neangajarea de catre autoritatile administratiei publice centrale si celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene sau locale, institutiile publice si operatorii economici care desfasoara activitati cu risc de incendiu, prevazuti la art. 12 alin. (2), a cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
c) nerespectarea de catre primar, administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor de incadrare a serviciului de urgenta voluntar sau privat cu personal atestat in conditiile legii, de pregatire profesionala si antrenare a acestuia pentru interventie;
d) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) si m)-o);
e) nerespectarea de catre salariati a obligatiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) si f);

 • art 22 lit. a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
 • art 22 lit. b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;
 • art 22 lit. e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
 • art 22 lit. f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

f) nerespectarea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) si ale art. 27 alin. (1) lit. c)-e);

 • art 26 lit. b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • art 26 lit. e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
 • art 26 lit. f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
 • art 27 lit. c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
 • art 27 lit. e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

g) nerespectarea de catre utilizator a obligatiilor stabilite la art. 21 lit. d) si e);

 • art 21 lit. d) sa nu efectueze modificari neautorizate si fara acordul scris al proprietarului, al proiectantului initial al constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislatiei in vigoare;
 • art 21 lit.  e) sa aduca la cunostinta administratorului, conducatorului institutiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

3. cu amenda de la 2501 lei la 5000 lei:

a) inactiunea persoanelor fizice si juridice aflate in apropierea incendiilor produse la paduri, plantatii, culturi agricole, miristi, pasuni si fanete si care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea si stingerea acestora;

b) neindeplinirea de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene, consiliile locale si persoanele juridice prevazute la art. 8 a obligatiei de organizare a colaborarii prin conventii incheiate intre parti;

c) nerespectarea de catre primar a obligatiilor ce ii revin in conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) si h);

d) neindeplinirea de catre ministere si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);

e) neindeplinirea de catre administrator sau conducatorul institutiei a obligatiilor pe care le are in conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) si l);

 • art 19 lit. g) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce revin salariatilor la locurile de munca;
 • art 19 lit. j) sa asigure intocmirea si actualizarea planurilor de interventie si conditiile pentru aplicarea acestora in orice moment;
 • art 19 lit. k) sa permita, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoastere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;
 • art 19 lit. l) sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

f) necunoasterea si nerespectarea de catre utilizator a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator, dupa caz;

g) neindeplinirea de catre salariati a obligatiilor pe care le au potrivit dispozitiilor art. 22 lit. c), d) si g);

 • art. 22 lit. c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
 • art. 22 lit. d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
 • art. 22 lit. g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

h) neindeplinirea de catre proiectanti a obligatiilor ce le revin in conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) si e);

 • art. 23 lit. d) sa includa in proiecte si sa predea beneficiarilor schemele si instructiunile de functionare a mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documentatii, precum si regulile necesare de verificare si intretinere in exploatare a acestora, intocmite de producatori;
 • art. 23 lit. e) sa asigure asistenta tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in documentatii, pana la punerea in functiune.

i) nerespectarea de catre executantii lucrarilor de constructii si de montaj de echipamente si instalatii a dispozitiilor art. 24 lit. b) si c);

 • art. 24 lit. b) sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la organizarile de santier;
 • art. 24 lit. c) sa asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile de executie la parametrii proiectati, inainte de punerea in functiune.

j) neindeplinirea de catre cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor a obligatiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si c) si ale art. 27 alin. (1) lit. b) si f);

 • art. 26 alin. (1) lit. a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
 • art. 26 alin. (1) lit. c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
 • art. 27 alin. (1) lit. b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
 • art. 27 alin. (1) lit. f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

Citeste mai departe